24. neděle v mezidobí

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu.
[…]
Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a mocnou rukou z egyptské země?

Viz Ex 32,7-11.13-14

 

Tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!
[…]
Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen!

Viz Lk 15,1-32

SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář