20. neděle v mezidobí

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo.

Viz Mt 15,21-28


SVÁTEK
Sestavuji aktuální kalendář ...
POZVÁNKA