OPRAVA BOČNÍHO OLTÁŘE

Boční oltář našeho kostela je restaurován díky pomoci farníků a příspěvku Fondu kultury Zlínského kraje.Děkujeme!

TOPlist

3. neděle v mezidobí

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: „Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.“

Viz Mt 4,12-23