AKTUALITY

 
( 18.2. – 25.2.2018 )

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel (na opravu Kazatelny)!

 

2. Farní kancelář bude do pátku zavřena. V nutném případě se obraťte na Farní Úřad ve Slavičíně – ( mob.731919369 ). Ve středu také nebude otevřena Farní knihovna.

 

3. Ve čtvrtek po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

4. Formační setkání pro biřmovance bude pátek 23.2. v 19.00 hod. ve třídě u fary.

 

5. Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
„Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli i své bolesti,“ vybízí nás arcibiskup Graubner ve svém dopisu.

 

6. Postní almužna. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, kdy to, co si odřekli během postu, mohou věnovat v podobě peněžité Postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary budou použity prostřednictvím Charity na pomoc potřebným.
Ke konci postní doby, na Květnou neděli, věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají.

 

7. Příští neděli se zapojíme do postního putování kříže farnostmi děkanátu. Křížová cesta s tímto Křížem se bude konat u nás v neděli 25.2. od 14.00 hod. Sraz bude u kostela a půjdeme do Bohuslavic přes Jestřabí. Cestu zpátky si každý zajisti sám. Pro naše biřmovance je tato Křížová cesta povinná.

 

8. Příští neděli 25.února bude sbírka na „Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

 

9. Účastníky poutě do Lurd, prosím, abyste zbytek částky uhradili do konce února!