Roráty

1. kartička (4.prosince)- Dar Moudrosti

Otázky:
1. Který z proroků Starého zákona předpověděl sestoupení Božího Ducha ze svými dary?
2. Jaký dar dostal Jozef Egyptský?
3. Jakým způsobem Bůh naplnil svůj plán prostřednictvím Josefa?

Správné odpovědi…. 

2. kartička (5.prosince)- Dar Rozumu

Otázky:
1. Proč se Sára smála, když Bůh slíbil, že porodí syna?
2. Jak se jmenuje syn Abrahama a Sáry?
3. Proč potřebujeme dar rozumu?
Správné odpovědi…. 

3. kartička (6.prosince)- Dar Poznání

Otázky:
1. Jak se jmenují lidé, skrze které Bůh mluví k lidem?
2. Jaký dar dostal prorok Jeremiáš?
3. Proč Jeremiáš trpěl kvůli daru, který dostal od Boha?
Správné odpovědi…. 

4. kartička (7.prosince)- Dar Rady

Otázky:
1. Skrze koho Bůh upevňoval Mojžíše na cestě z Egypta do zaslíbené země?
2. Jaký dar potřeboval Mojžíš, když vedl izraelský lid?
Správné odpovědi…. 
 

5. kartička (10.prosince)- Dar Sily

Otázky:
1. Jaký dar potřeboval Gedeon?
2. Jak porazil Gedeon Midjánců?
3. Co potřebují lidé, když je Bůh staví před úkoly nad jejich síly?
Správné odpovědi…. 
 

6. kartička (11.prosince)- Dar Zbožnosti

Otázky:
1. Proč Bůh vybral Davida za krále?
2. Podle čeho poznáme člověka s darem zbožnosti?
3. Kdy se křesťan stává Božím dítětem?
Správné odpovědi….