MODLITBY KE SV. JOSEFOVI

ODPUSTKOVÉ MODLITBY

Svatý Josefe pamatuj na mne a pomáhej mi u svého Svěřence, našeho Pána Ježíše Krista a sjednávej mi i přízeň své nevěsty, jeho Matky Panny Marie. Neboť On žije a vládne s Otcem v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1889)

Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, oroduj za nás. Amen. (100 dní, Lev XIII. 1891).

Vypros nám svatý Josefe, ať žijeme čistý život a jsme si jím vždy jisti. (300 dní, Lev XIII. 1882).

Ježíši, Maria, Josefe, vám obětuji své srdce i svou duši. Stůjte při mně v posledním smrtelném zápase. S vámi ať má duše odejde v pokoji. (300 dní, Pius VII. 1807)

 

MODLITBA KE SV. JOSEFOVI PO RŮŽENCI

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen. (Lev XIII.)

MODLITBA KE SV. JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

Svatý Josefe, vzore všech, kterých údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych každou svou práci konal svědomitě a s kající myslí na usmíření svých hříchů.

Abych svým povinnostem dával přednost před vlastními zálibami a pracoval s vděčností, že mohu používat vlohy, které mi Bůh dal. Vypros mi, abych pracoval s klidem a poctivě a nelekal se únavy ani obtíží.

Abych pamatoval, že vydám počet z času, který jsem promarnil, z nadání, které jsem nevyužil a z každého dobrého skutku, který jsem neudělal.

Ať všechno věnuji pro Ježíše a pro Pannu Marii. Ať všechno dělám podle tvého příkladu svatý Josefe. Amen. (sv. Pius X.).

 

PROSBA KE SV. JOSEFOVI

Svatý Josefe, ochránce církve. Chraň papeže, biskupy a kněze ať vedou církev v pravé víře a jednotě.

Ochránce našich rodin, vypros nám lásku a pokoj. Pomáhej nám při starostech a výchově dětí našich rodin. Vypros nám sílu a braň nás proti útokům zlých duchů.

Orodovníku nešťastných, vypros jim překonání zármutku a přiveď je k Bohu.

Strážce a pěstoune Pána Ježíše, vypros nám, ať mu vzdáváme úctu ve svatostánku.

Patrone umírajících, vypros nám všem šťastnou hodinu smrti.

Oroduj za nás svatý Josefe, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého Josefa, aby od počátku chránil dílo našeho vykoupení. Dej, ať Tvá Církev plní s jeho pomocí věrně svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Amen.

 

Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců,

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a aby neochladla naše láska. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.

Svatý Josefe při nás stůj.

Náš dům i nás vždy opatruj.
Vypros Boží požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, ať žijeme v bázni Boží.

Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.
Proto k tobě voláme, o tvou pomoc žádáme.
Přijmi klíče našeho domu, odvrať od nás vždy pohromu.

Buď ty strážcem všeho statku, nedej místo nedostatku.
Uč nás Boha milovat a hříchu se varovat.
Ať jsme živi zde na světě, jak svatá rodina v Nazaretě.
(jako Ježíš, Maria a Ty v Nazaretě).