RORÁTY 2022

23.12.2022

ÚKOL

Řekněte svým rodičům nebo přátelům o něčem dobrém, co se vám nedávno stalo. Může to být příběh o tom, co jste se dozvěděli na letošních rorátech, nebo popis obyčejné události, která pro vás byla důležitá.
Vyprávěj druhým něco, co je dobré a povzbuzující.

OTÁZKY:

Kolik ovcí opustil pastýř z podobenství, aby hledal ztracenou?
Vyjmenujte alespoň dva pastýře, které jsme potkali při Rorátech.
Jaká jsou první slova hymny zpívané chóry andělů?

21.12.2022

ÚKOL

Přemýšlejte o důležitých mužích ve vašem životě – tatínkovi, dědečkovi, učiteli, knězi nebo starším bratrovi.
Zkuste jim poděkovat za nějaké dobro nebo se za ně pomodlit, aby – stejně jako Josef – odvážně plnili své úkoly a povinnosti.

OTÁZKY:

Z jakého rodu pocházel Josef?
Co dělal Josef, když k němu anděl přišel?
Ve kterých dnech si připomínáme sv. Josefa v liturgickém kalendáři?

19.12.2022

ÚKOL

Mudrci nepřišli k Ježíšovi s prázdnýma rukama. Věděli, že je zapotřebí rozdělit se s tím, co máme s ostatními. Podělte se dnes o něco se svými blízkými.
Modlete se také za ty, kteří ještě neznají Ježíše, aby stejně jako mudrci poznali cestu, která povede k setkání s Ním.

OTÁZKY:

Z jaké části světa pocházeli mudrci?
Proč byl král Herodes vyděšen zprávou o nově narozeném králi Židů?
Jaké dary přinesli mudrci Ježíši?
Jak se jmenoval anděl poslaný do města Nazaret v Galileji?

16.12.2022

ÚKOL

Myslete dnes na své prarodiče. Poděkujte jim za to, že jsou s vámi.Jistě mnohokrát vám projevili svou lásku.
Pomodlete se za ně, za jejich zdraví, radost a štěstí.

OTÁZKY:

Co udělal Zachariáš, když se mu vrátila řeč?
Proč nazýváme Jana Křtitele předchůdcem Ježíše?
Jaký slib dal Bůh Simeonovi?
Co Maria a Josef obětovali v chrámu?

15.12.2022

ÚKOL

Pomodlete se modlitbu „Zdrávas Maria“ za ty, kteří se nemohou dočkat dětí. Řekněte dnes také něco radostného svým rodičům, sourozencům nebo prarodičům.
Stačí prosté „děkuji, že jsi“ nebo „miluji tě“. Ať radost z naších rodin naplňuje naše domovy.

OTÁZKY:

Jak se jmenuje oblast, do které byli Izraelité vyhnáni?
Co symbolizoval kámen ze snu krále Nabuchodonozora?
Na čem se přiblížil Syn člověka k Bohu v Danielově vidění?
Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele?
Proč Zachariáš na devět měsíců ztratil hlas?
Jak nazýváme Mariinu návštěvu v Alžbětině domě?

14.12.2022

ÚKOL

Přemýšlejte o tom, jakými jmény se nejraději obracíte k Bohu. Přítel možná otec?
Pomodli se modlitbu „Otče náš“ za povolání, aby mnoho lidí chtělo sloužit Bohu, jako Izajáš.

OTÁZKY:

Co znamená jméno Emmanuel?
Koho měl na mysli prorok Izajáš, když řekl: „Hle, panna počne a porodí syna“?
Proč Jeremiáš odmítal být povolán?
Jak se jmenoval král, který spolu s Jeremiášem připomněl o víře v Boha?

9.12.2022

ÚKOL

Udělejte pořádek ve svém pokojíku a ujistěte se, že je v něm koutek pro Boha. Stačí křížek nebo obrázek na stěně, který vám připomene modlitbu. Stejně jako Šalomoun se postarejte o místo modlitby ve svém domě.

OTÁZKY:

Jak se jmenoval otec krále Šalamouna?
O co Šalomoun žádal Boha v modlitbě?
Co byla Archa úmluvy?
Jak se jmenovala hora, kde Bůh přijal Eliášovu oběť?
Proč prorok uprchl do pouště?

7.12.2022

ÚKOL

Vezměte do rukou Bibli a přečtěte si nějaký úryvek. To může být příběh o Samuelovi nebo Davidovi, ale klidně také i jiný. Když se budete dívat na životy postav z Bible, zamyslete se nad tím, jak byste se v podobné situaci zachovali vy. Můžete se také zeptat svých rodičů na jejich oblíbenou pasáž z Bible.

OTÁZKY:

Jak se jmenovala Samuelova matka?
Proč Bůh napomenul Élího syny?
Co znamená jméno Samuel?
Kým byl David, než se stal králem?
Co znamená slovo „mesiáš“?

6.12.2022

ÚKOL

Možná v poslední době jsi řekl někomu něco, co ho zabolelo, anebo s použitím škaredých, nevhodných slov. Je zapotřebí něco s tím udělat. Odpros, podej ruku ke smíření, snaž se usmířit. Pomodli se za ty, kterým jsi svými slovy ublížil.

OTÁZKY:

Co znamená jméno Mojžíš?
Jak se jmenuje země, kde Bůh promluvil k Mojžíšovi z hořícího keře?
Jak dlouho šel Mojžíš a Izraelité pouští?
Co udělal prorok Balám, když se mu poprvé zjevili královi posly?
Co držel v ruce anděl, který stál v cestě oslu a Balámovi?

2.12.2022

ÚKOL

Pomoz o tomto víkendu někomu, kdo ti není moc přívětivý.

OTÁZKY:

S kým šel Abraham do země Kanaán?
Jmenuj alespoň dvě země, kde žil Abraham.
Proč se Sára smála Božímu slibu?
Jak se jmenovalo město, poblíž kterého bratři prodali Josefa obchodníkům?
Kolik let strávil Josef v egyptském vězení?
Jak se jmenuje nejmladší bratr, který napoprvé nepřišel do Egypta ?

30.11.2022

ÚKOL

Poděkuj svým rodičům a Bohu za to, co máš. Pokud jste v poslední době udělali něco zlého svým jednáním anebo slovem, s někým jste se pohádali – omluvte se.

OTÁZKY:

Jak se jmenovali bratři, které jsme dnes poznali?
Jaké měli povolání?
Jak se jmenuje země, do které Kain dorazil?
Co znamená jméno Noe?
Jak se jmenovali Noemovi synové?
Jak dlouho trvala potopa?

28.11.2022
ÚKOL
Promluvte si s rodiči o vašich předcích, pradědečcích a prababičkách. O těch, kteří žili před vámi. Zkuste zjistit co dělali, kde žili, jakou měli víru.
Pomodlete se také za zesnulé členy rodiny.
OTÁZKY:

  1. O jaké události se píše na začátku Bible?
  2. Jaká doporučení dostali Adam a Eva v ráji?
  3. Co znamená slovo Eden?

Koho měl na mysli prorok Izajáš, když řekl: „Hle, panna počne a porodí syna“?